Archive август 11, 2019

Устойчива икономика

Невъзможно е да се говори за околната среда и екологията, без да се говори за устойчива икономика. Икономиката всъщност е централен елемент по отношение на замърсяването и въпроса за изменението на климата и глобалното затопляне. Индустриалното производство, пазарът на труда и потреблението на стоки всъщност са тясно свързани с екологичните въпроси. Устойчивата икономика е вид икономика, която

Read More

За здравословен начин на живот от най-ранна детска възраст

Проектът за изграждане на умения за здравословен начин на живот от най-ранна възраст е включен, като приоритетен за дейността на Сдружение „Идея за развитие” за следващите 5 години.

Read More