Сдружение „Идея за развитие” е българска неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2018 година. Организацията обединява експерти в областта на детското развитие, на грижите за деца и възрастни и в областта на развитие на гражданското общество.

Нашите цели са:

 • Повишаване благосъстоянието на децата, младежите и възрастните в Република България чрез подкрепа и консултиране;
 • Повишаване качеството на професионалното образование и квалификация на специалистите, работещи в сферата на предоставяне на услуги за деца и възрастни;
 • Провеждане на изследвания в областта на грижите и услугите за деца, семейства и възрастни хора;
 • Развитие и утвърждаване на духовни ценности и добри практики; подпомагане дейности свързани с опазването на природата и околната среда.

Сдружение „Идея за развитие” ще постига целите си чрез следните средства:

 • Разработване и реализиране на програми за професионално образование, квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация;
 • Разработване на проекти, програми и услуги;
 • Провеждане на изследвания, проучвания и експертни оценки на политики и дейности;
 • Разработване и разпространяване на информационни и методически материали;
 • Партньорство и сътрудничество при постигане на целите на Сдружението с други нестопански организации и държавни органи и институции.

ABOUT US

Association „Idea for Development“ is a Bulgarian non profit organization and was founded in 2018 as public-benefit Association. The organization brings together experts in the field of child development, child and adult care and civil society development.

Idea for development sets forth the following objectives

1. to improve the welfare of children young adults and adults in the Republic of Bulgaria through support and counseling

2. to assist in improving the professional education and further qualification of services for children and families specialists

3. to conduct research in the field of childcare and services for children and families

4. Development and promoting spiritual values and good practices; support activities related to nature and environment protection

Idea for development achieves its goals applying the following tools:

 • preparation, working out, and realization of vocational training programmes, qualification, additional qualification and re-qualification;
 • developing projects, programmes, and services
 • conducting studies, research, and experts’ evaluation of policies and activities
 • drafting and disseminating information and methodology materials;
 • partnership and cooperation with other non-profit organizations and state authorities and institutions in achieving the objectives of the Association working together .